Όροι Χρήσης

 1. Προοίμιο
 2. Ορισμοί
 3. Νόμιμη χρήση
 4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης
 5. Πολιτική Διάθεσης Γνώσης
 6. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 7. Πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης παράνομα αναρτημένου περιεχομένου
 8. Αποποίηση ευθύνης
 9. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις
 10. Cookies
 11. Πολιτική Ασφάλειας

1. Προοίμιο

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών που παρέχονται από το διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

2. Ορισμοί

Ως διαδικτυακός τόπος ορίζεται το https://helios-eie.ekt.gr/EIE.

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, του λογισμικού, των βάσεων δεδομένων, των μεταδεδομένων, καθώς και του οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως χρήση ορίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των λειτουργιών και δυνατοτήτων του διαδικτυακού τόπου.

Ως χρήστης ορίζεται ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου https://helios-eie.ekt.gr/EIE.

Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στο http://helios-eie.ekt.gr/EIE και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαδικτυακού τόπου.

Ως Υπηρεσία ορίζεται η βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη, για την πρόσβαση, την εξερεύνηση, την αναζήτηση, την ηλεκτρονική απόθεση, την οργάνωση, τη διαχείριση και τη δημόσια διάθεση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου που χρήζει μακροχρόνιας διατήρησης, βασισμένη σε σύγχρονη ψηφιακή υποδομή, όπως έχει αναπτυχθεί και παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Ως Φορέας ορίζεται το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).

3. Νόμιμη χρήση

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού του Φορέα και διατίθεται με τις επιμέρους οριζόμενες άδειες με τη σχετική επισήμανση.

Η ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη εργασία του ΕΚΤ. Η υποδομή της υπηρεσίας και το λογισμικό του διαδικτυακού τόπου έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ, το οποίο και διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα (Copyright 2021 EKT. All rights reserved).

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου επί του οποίου ο Φορέας έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο με τους όρους των Ελληνικών αδειών Creative Commons και ειδικότερα:

Επίσης διατίθεται περιεχόμενο που έχει τα σημειώματα:

 • Creative Commons Zero και άρα έχει επέλθει παραίτηση από το οικονομικό δικαίωμα των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του ιδιόρρυθμου δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένων και των συγγενικών δικαιωμάτων.
 • Public Domain Mark και άρα είναι εκτός προστασίας του συστήματος του Ν. 2121/1993 για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα καθώς και για το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων.

Τέλος, διατίθεται περιεχόμενο και με τις παρακάτω άδειες και εργαλεία:

Όλα τα Μεταδεδομένα των τεκμηρίων του Περιεχομένου δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.

Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το περιεχόμενο και το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά ως μεταδεδομένα που διατίθενται μαζί με το περιεχόμενο ή το λογισμικό.

Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs) και στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες που προσδιορίζονται ανωτέρω.

5. Πολιτική Διάθεσης Γνώσης

Το ΕΚΤ στην προσπάθειά του να εμπλουτίσει και να επεκτείνει τα Κοινά της Γνώσης δύναται να χρησιμοποιεί στους διαδικτυακούς του τόπους Ελεύθερες/ Ανοικτές Τεχνολογίες, Λογισμικό, Δεδομένα και Πρότυπα και επομένως ο Φορέας Δύναται να διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και μεταδεδομένων) με άδειες που ακολουθούν τους ορισμούς των Ανοιχτών Δεδομένων και των Ελεύθερων Πολιτιστικών έργων και μέσα από Ανοικτές/ Ελεύθερες Υπηρεσίες.

Όλα τα στρώματα της στοίβας που απαρτίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το διαδικτυακό τόπο ακολουθούν τις κοινές αρχές Ανοικτότητας και Ελεύθερης χρήσης και επανάχρησης. Ειδικότερα, εφόσον δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων που δεν μπορούν να εκκαθαριστούν ή άλλου είδους υφιστάμενα δικαιώματα ή περιορισμοί πρόσβασης:

(α) Τα Πρότυπα που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτά και Ελεύθερα

(β) Οι μορφότυποι που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτοί και Ελεύθεροι

(γ) Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

(δ) Οι Διαδικτυακοί Τόποι είναι τόποι Ανοικτής Πρόσβασης

(ε) Το Περιεχόμενο που διατίθεται ανήκει στην κατηγορία των Ελεύθερων Πολιτιστικών Έργων, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά

(στ) Τα δεδομένα και μεταδεδομένα που διατίθενται υπακούουν στις αρχές των Ανοικτών Δεδομένων

(ζ) Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους Διαδικτυακούς Τόπους είναι Ανοικτές

6. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όσο το αποθετήριο είναι στην υποδομή του ΕΚΤ, το ΕΚΤ και ο Φορέας δύνανται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της υποδομής αλλά και προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν με αποτελεσματικό τρόπο τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου προς τους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασία γίνεται:

 • Είναι σύμφωνη με το νόμο
 • Γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για χρόνο που γνωστοποιούνται στο πρόσωπο πριν από την επεξεργασία.
 • Προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο.

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και να συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωσή τους, είναι απαραίτητο να εγγραφεί, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία του μέσω της φόρμας εγγραφής. Το ΕΚΤ ή/και ο Φορέας δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη.

Το ΕΚΤ ή/και ο Φορέας δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Το ΕΚΤ ή/και ο Φορέας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το ΕΚΤ ή/και ο Φορέας, μέσω του διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση αυτού από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν.

7. Πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης παράνομα αναρτημένου περιεχομένου

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στο αποθετήριο του Φορέα παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τη χρήση του οποίου β) δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eie@eie.gr, αναφέροντας τα ακόλουθα:

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του
 2. Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, έαν αυτά δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού
 3. Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφής)
 4. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο δικαιούχος και/ ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Με την παραλαβή της καταγγελίας εκκινείται η διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παράνομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής:

 1. Ο Φορέας επιβεβαιώνει ότι έλαβε την καταγγελία μέσω email ή ταχυδρομείου και κάνει μια πρώτη εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.
 2. Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από το αποθετήριο του Φορέα μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.
 3. Ο καταγγέλλων και ο Φορέας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό/ νομικό πρόσωπο κατέθεσε το υλικό απαιτείται να λύσουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της καταγγελίας υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λύσεις:
  1. 1. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται στην ίδια μορφή που είχε πριν.
  2. 2. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.
  3. 3. Το υλικό αποσύρεται από τον κατάλογο του διαδικτυακού τόπου.
 4. Για όσο καιρό ο Φορέας και ο καταγγέλλων δεν μπορέσουν να πετύχουν κοινώς αποδεκτή λύση του ζητήματος, το υλικό παραμένει μη - διαθέσιμο μέσω του καταλόγου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος.

8. Αποποίηση ευθύνης

Το ΕΚΤ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ.) το οποίο διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ» και όπως καταχωρείται από το Φορέα, χωρίς να προβαίνει σε κανενός είδους έλεγχο ή/και άλλη ενέργεια. Μετά την παράδοση του αποθετηρίου από το ΕΚΤ, ο Φορέας είναι αποκλειστικά αρμόδιος για αυτό. Σε καμία περίπτωση το ΕΚΤ δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη του διαδικτυακού τόπου.

O διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον διαδικτυακό τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το ΕΚΤ δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον διαδικτυακό του τόπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Μετά την παράδοση του αποθετηρίου, ο Φορέας είναι αποκλειστικά αρμόδιος για οποιαδήποτε αλλαγή και ειδικότερα στις παρεχόμενες δυνατότητες του διαδικτυακού τόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το ΕΚΤ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιοδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός θα είναι διαθέσιμος στο χρήστη οποτεδήποτε.

9. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και του χρήστη/επισκέπτη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

10. Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή ή για τα αρχεία και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του διαδικτυακού τόπου στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του διαδικτυακού τόπου καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

11. Πολιτική ασφάλειας

Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Το ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρ’ όλο που το ΕΚΤ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΕΚΤ ή/και ο Φορέας ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και αντανάκλαση (mirroring) αυτού χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΚΤ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο διαδικτυακός τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντος, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ’ αυτό τον διαδικτυακό τόπο.

Ο Φορέας συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα του διαδικτυακού τόπου με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών και μη δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή συνεργάτες ή από προμηθευτές του Φορέα που δεσμεύονται έναντι αυτών με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών και μη δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.